173/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 23. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
173

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2021,
kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů



        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 3 se slova „bodu 1“ nahrazují slovy „bodů 1 a 2“.

        2.  V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) středník nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno c), které včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU