157/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 063 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. dubna 2021 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 3. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 7. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

490/2020 Sb.;

Výchozí předpisy

332/2020 Sb. - podle § 28 písm. b) k provedení § 17 odst. 3;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

157

VYHLÁŠKA

ze dne 3. dubna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Český statistický úřad stanoví podle § 28 písm. b) zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst. 3:

Čl. I

§ 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, se slovo narození, nahrazuje slovy narození a a na konci textu písmene se doplňují slova nebo o datu narození a čísle občanského průkazu vedeného v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů4).

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

MENU