156/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 062 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. dubna 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 30. března 2021 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

61/2011 Sb.;

Výchozí předpisy

219/2003 Sb. - podle § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a) a b), § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. c) až f), § 19 odst. 17 písm. l) a § 22 odst. 10 písm. b);
Původní znění předpisu
Zavřít

156

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2021,

kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a) a b), § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. c) až f), § 19 odst. 17 písm. l) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb. a vyhlášky č. 3/2018 Sb., se mění takto:

1

§ 1 odstavec 2 zní:

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a

dílčím vzorkem dávka osiva nebo sadby odebraná z partie osiva nebo sadby při jednotlivém vzorkovacím úkonu,

b

souhrnným vzorkem vzorek vzniklý sesypáním a promícháním všech dílčích vzorků odebraných z jedné partie,

c

laboratorním vzorkem vzorek o předepsané minimální hmotnosti uvedené v příloze č. 5, určený k zaslání do zkušební laboratoře, tvořený buď celým souhrnným vzorkem, nebo vytvořený dělením ze souhrnného vzorku,

d

rezervním vzorkem vzorek určený k uložení pro případné další zkoušky, připravený ze stejného souhrnného vzorku a stejným způsobem jako laboratorní vzorek; každý rezervní vzorek musí mít označení Rezervní vzorek se symbolem R,

e

revizním vzorkem vzorek pro opětovné posouzení zdravotního stavu sadby brambor,

f

adjustací úkony zahrnující balení, uzavírání a označování vzorku nebo partie osiva,

g

vzorkovatelem zaměstnanec Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen Ústav) nebo fyzická osoba pověřená Ústavem k odběru vzorků podle § 17 odst. 3 zákona,

h

úředním vzorkem vzorek odebraný a adjustovaný vzorkovatelem,

i

vzorkem na vegetační zkoušku vzorek určený pro vegetační zkoušku ke stanovení druhové a odrůdové čistoty a pravosti, zdravotního stavu nebo hybridnosti,

j

společným vzorkem vzorek společně odebraný a adjustovaný dodavatelem a odběratelem,

k

soukromým vzorkem vzorek, který neodpovídá požadavkům na úřední nebo společný vzorek,

l

standardním vzorkem vzorek odrůdy, který je ve vegetačních zkouškách a laboratorních zkouškách odrůdové pravosti určen k porovnání,

m

kontrolním vzorkem vzorek odebraný vzorkovatelem, který je zaměstnancem Ústavu, za účelem kontroly kvality rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu nebo pro účely úředního dozoru podle § 17 odst. 14 zákona,

n

zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č. 5 a určený ke stanovení příměsí jiných rostlinných druhů v kusech,

o

základním zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č. 5 a určený ke stanovení čistoty osiva v procentech,

p

homogenitou osiva jednotnost partie osiva v rámci přirozené variability,

q

heterogenitou osiva nejednotnost partie osiva, ve které jednotlivé složky charakterizující jakost nejsou rozloženy rovnoměrně,

r

vzorkem pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor počet hlíz odebraný po ukončení vegetace uvedený v příloze č. 1,

s

vzorkovnicí obal úředního nebo rezervního vzorku,

t

vzorkováním odběr vzorků,

u

přehlížitelem zaměstnanec Ústavu nebo fyzická osoba pověřená Ústavem k provádění přehlídek množitelských porostů podle § 17 odst. 2 zákona.

2

Pod nadpisem § 2 se text § 19 odst. 15 nahrazuje textem § 19 odst. 17.

3

§ 2 písm. b) se slova a odhad sklizně zrušují.

4

§ 2 se na konci textu písmene d) vkládají slova ; evidenci použitých návěsek lze předložit elektronicky.

5

§ 2 písmeno f) zní:

f

u sadby brambor vyplněnou návěsku vzorku pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor, jejíž vzor je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.

6

V textu pod skupinovým nadpisem nad § 3 se text § 6 odst. 10 nahrazuje textem § 6 odst. 8.

7

§ 3 odst. 1 se slova odběru vzorků (dále jen vzorkování) nahrazují slovem vzorkování.

8

§ 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Vzorkování za účelem vystavení mezinárodních certifikátů je oprávněn vykonávat jen vzorkovatel, který je zaměstnancem Ústavu..

9

§ 3 odst. 4 se číslo 12 nahrazuje číslem 14.

10

§ 4 odst. 1 se slova ve směsi nejvyšší hmotnostní procentické zastoupení nahrazují slovy stanovenu nejvyšší hmotnost laboratorního vzorku.

11

§ 5 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Minimální velikosti vzorků osiva a vzorků sadby brambor pro zkoušení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty elektroforeticky jsou uvedeny v příloze č. 5. Vzor žádosti o elektroforézu je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.

(7) Pro kontrolu příměsi geneticky modifikované odrůdy v osivu se odebírají 3 vzorky, z nichž jeden je určen pro zkoušku v laboratoři, druhý je uchováván dodavatelem jako rezervní vzorek a třetí je uložen u Ústavu pro případ opakované zkoušky. Vzorky se ukládají tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. Minimální velikosti vzorků pro zjišťování výskytu genetických modifikací v osivu jsou uvedeny v příloze č. 5.

12

§ 7 odst. 1 se ve větě poslední slovo vzorkovatel nahrazuje slovem dodavatel.

13

§ 9 odst. 2 se za slovo vzorku vkládají slova sadby brambor a slova stanoví příloha č. 2 se nahrazují slovy je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.

14

§ 9 odst. 3 se slova stanoví příloha č. 2 nahrazují slovy jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.

15

§ 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta Pověřená laboratoř může předčasně zlikvidovat vzorek pouze na základě povolení mimořádné likvidace vydaného Ústavem..

16

V textu pod skupinovým nadpisem nad § 11 se slova [K § 5 odst. 9 písm. h), § 6 odst. 10 písm. f) a e) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona] nahrazují slovy [K § 5 odst. 8 písm. h), § 6 odst. 8 písm. e) a f) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona].

17

§ 11 odst. 4 se slova a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku jsou uvedeny v příloze č. 2 nahrazují slovy je zveřejněn na internetových stránkách Ústavu.

18

§ 12 odst. 1 se za slova a vzorky ke stanovení vkládají slova výskytu skladištních.

19

§ 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

20

§ 12 odstavec 3 zní:

(3) Požadavky na odběr vzorků osiva pro účely zjišťování výskytu genetických modifikací jsou uvedeny v § 5 odst. 7 a v příloze č. 5. Postupy a metody zjišťování výskytu genetických modifikací ve vzorcích osiva a sadby jsou uvedeny a zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.

21

§ 13 odstavec 2 zní:

(2) Pokusy a zkoušky podle odstavce 1 jsou určeny ke kontrole dodržování podmínek, kterým musí vyhovovat osivo a sadba uváděné do oběhu, a k harmonizaci metod používaných při uznávání osiva a sadby.

22

Přílohy č. 1 až 5 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Technologické postupy a způsoby odběru vzorků osiva a sadby a postup při zjištění heterogenity partie osiva

Příloha PDF (1718 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Vzory formulářů

Příloha PDF (123 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Postup pro hodnocení množitelských porostů

Příloha PDF (544 kB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Pravidla pro zakládání a vyhodnocování vegetačních zkoušek

Příloha PDF (564 kB)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 61/2011 Sb.

Maximální hmotnost partie, minimální velikost laboratorních vzorků, zkušebních vzorků a vzorků na vegetační zkoušky

Příloha PDF (484 kB)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2021.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

MENU