152/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 2021 Nabývá účinnosti: 13. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

505/1990 Sb.;

Věcný rejstřík

CZ-NACE

05; 06; 07; 08; 09; 23; 41; 42; 43; 71; 81;

Normy

ISO 9001-7.1.5;

Předpisy EU

(EU) 2019/1258;
Původní znění předpisu
Zavřít

152

ZÁKON

ze dne 17. března 2021,

kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1

§ 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(2) Základními měřicími jednotkami7) jsou

a

jednotka času - sekunda (s),

b

jednotka délky - metr (m),

c

jednotka hmotnosti - kilogram (kg),

d

jednotka elektrického proudu - ampér (A),

e

jednotka termodynamické teploty - kelvin (K),

f

jednotka látkového množství - mol (mol),

g

jednotka svítivosti - kandela (cd).

7

Směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI.

2

§ 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Základní měřicí jednotky7) jsou definovány takto:

a

sekunda je definována stanovením pevné číselné hodnoty frekvence ΔCs, přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 nacházejícího se v klidovém stavu, která je rovna 9 192 631 770, je-li vyjádřena v jednotce Hz, která je rovna s–1;

b

metr je definován stanovením pevné číselné hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, která je rovna 299 792 458, je-li vyjádřena v jednotce m/s, kde sekunda je definována prostřednictvím ΔCs;

c

kilogram je definován stanovením pevné číselné hodnoty Planckovy konstanty h, která je rovna 6,626 070 15 × 10–34, je-li vyjádřena v jednotce J s, která je rovna kg m2 s–1, kde metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím c a ΔCs;

d

ampér je definován stanovením pevné číselné hodnoty elementárního náboje e, která je rovna 1,602 176 634 × 10–19, je-li vyjádřena v jednotce C, která je rovna A s, kde sekunda je definována prostřednictvím ΔCs;

e

kelvin je definován stanovením pevné číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty k, která je rovna 1,380 649 × 10–23, je-li vyjádřena v jednotce J K–1, která je rovna kg m2 s–2 K–1, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a ΔCs;

f

jeden mol obsahuje přesně 6,022 140 76 × 1023 elementárních entit; toto číslo je pevná číselná hodnota Avogadrovy konstanty (NA), je-li vyjádřena v jednotce mol–1, a nazývá se Avogadrovo číslo; látkové množství (n) systému je mírou počtu specifikovaných elementárních entit; elementární entitou může být atom, molekula, iont, elektron, jakákoli jiná částice nebo specifikované seskupení částic;

g

kandela je definována stanovením pevné číselné hodnoty světelné účinnosti monochromatického záření o frekvenci 540 × 1012 Hz (Kcd), která je rovna 683, je-li vyjádřena v jednotce lm W–1, která je rovna cd sr W–1 nebo cd sr kg–1  m–2 s3, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a ΔCs.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. června 2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU