151/2021 Sb.Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 2021 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisy EU

(ES) č. 2271/96; (EU) 2017/821;
Původní znění předpisu
Zavřít

151

ZÁKON

ze dne 17. března 2021

o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) působnost a pravomoci orgánů k provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu.

§ 2

Zvláštní režimy v oblasti zahraničního obchodu

Zvláštními režimy v oblasti zahraničního obchodu se pro účely tohoto zákona rozumí systémy kontroly obchodu podle nařízení Rady (ES) č. 2271/96 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

§ 3

Působnost ministerstva

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo)

a

je příslušným orgánem k uplatňování nařízení Rady (ES) č. 2271/96,

b

je příslušným orgánem k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821,

c

je orgánem odpovědným za zajištění jednotného a účinného provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 podle čl. 10 odst. 3 tohoto nařízení,

d

provádí následné kontroly podle čl. 3 odst. 2 a čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 (dále jen kontroly),

e

ukládá opatření k nápravě podle § 5,

f

spravuje veřejný seznam kontrol dostupný na internetových stránkách ministerstva,

g

informuje Evropskou komisi a příslušné orgány členských států o nedostatcích zjištěných kontrolami podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821,

h

předkládá Evropské komisi zprávu o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

§ 4

Generální ředitelství cel

(1) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu na jeho žádost do 30 dnů ode dne jejího obdržení v souvislosti s plněním úkolů uvedených v § 3 písm. b) až h) následující informace:

a

identifikační údaje unijního dovozce2) (dále jen dovozce) a odesílatele nerostných surovin nebo kovů uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 (dále jen nerostná surovina nebo kov), a to

1

jméno, případně jména, a příjmení, místo pobytu, případně místo podnikání, obchodní firmu nebo název a adresu sídla,

2

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b

popis nerostné suroviny nebo kovu, obchodní název a druh podle jeho zařazení v kombinované nomenklatuře, případně dělení na TARIC kódy,

c

množství dovezené nerostné suroviny nebo kovu vyjádřené v kilogramech,

d

hodnotu dovezené nerostné suroviny nebo kovu a

e

zemi odeslání a zemi původu nerostné suroviny nebo kovu.

(2) Poskytnutí informací podle odstavce 1 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 5

Opatření k nápravě

(1) Zjistí-li ministerstvo na základě provedené kontroly nedostatky v provádění povinností dovozce stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821, uloží mu za účelem nápravy zjištěných nedostatků opatření k nápravě, která spočívají zejména v

a

poskytnutí dodatečných úplných interních záznamů, materiálů nebo dokumentů,

b

dodání, doplnění nebo aktualizaci zprávy o auditu splňující požadavky čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821,

c

aktualizaci údajů o celoročním dovozu příslušných nerostných surovin nebo kovů, nebo

d

uvedení vnitřních systémů řízení do souladu s povinnostmi dovozce podle čl. 4 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

(2) Dovozce předloží ministerstvu do 30 dnů ode dne doručení výzvy k provedení opatření k nápravě časově konkrétní a s ohledem na povahu tohoto opatření k nápravě přiměřený plán jejich provádění.

(3) Ministerstvo po ukončení kontroly zveřejní ve veřejném seznamu kontrol dostupném na internetových stránkách ministerstva po dobu 3 let název a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno, případně jména, a příjmení, případně obchodní firmu a identifikační číslo podnikající fyzické osoby a výsledek kontroly. Výsledkem kontroly se rozumí údaj dovozce splnil povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 nebo dovozce nesplnil povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

(4) Ministerstvo uchovává záznamy o kontrolách po dobu 5 let od ukončení kontroly.

Přestupky

§ 6

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 2271/96, která provádí operace v mezinárodním obchodu nebo pohybu kapitálu a související obchodní činnosti mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, se dopustí přestupku tím, že

a

neuvědomí Evropskou komisi nebo ministerstvo o skutečnostech uvedených v čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 2271/96 nebo neposkytne Evropské komisi nebo ministerstvu všechny související informace, nebo

b

poruší povinnost uvedenou v čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 2271/96.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a

150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),

b

450 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

§ 7

Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

§ 8

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí.

Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících, v platném znění.

2

Čl. 2 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

MENU