150/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
150

ZÁKON
ze dne 17. března 2021,
kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství


Čl. I

        V zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 35/2018 Sb. a zákona č. 205/2019 Sb., se za část třetí vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 až 22 zní:ČÁST ČTVRTÁ

ČINNOSTI VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

§ 16a

Činnosti Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru

        (1)  Vojenské zpravodajství za podmínek stanovených tímto zákonem provádí

a)   cílenou detekci kybernetických útoků a hrozeb majících původ v zahraničí12) a směřujících proti důležitým zájmům státu, jejichž zajišťování je předmětem obrany České republiky podle zákona o zajišťování obrany České republiky19) (dále jen „detekce“),

b)   identifikaci a vyhodnocování detekovaných kybernetických útoků a hrozeb a jejich dopadů (dále jen „vyhodnocování“) a

c)   opatření k odvracení detekovaných kybernetických útoků a hrozeb.

        (2)  Detekce je Vojenským zpravodajstvím prováděna na základě jím stanovených ukazatelů kybernetických útoků a hrozeb umožňujících odhalit v kybernetickém prostoru definované jevy, které v daném čase byly vyhodnoceny jako skutečnosti ohrožující důležité zájmy státu v kybernetickém prostoru.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU