141/2021 Sb.Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Částka: 055 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 24. března 2021 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

406/2000 Sb. - podle § 14 odst. 4 k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3;

Oblasti

CZ-NACE

41; 42; 43; 68; 71;

Normy

ISO 14001-7; ISO 50001-1; ISO 50001-2; ISO 50001-4;

Předpisy EU

2012/27/EU;
Původní znění předpisu
Zavřít

141

VYHLÁŠKA

ze dne 24. března 2021

o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a

obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah,

b

údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.

§ 2

Obsah energetického posudku

Energetický posudek obsahuje

a

titulní list,

b

podrobnosti energetického posudku ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku,

c

doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a podmínky proveditelnosti tohoto doporučení a

d

evidenční list energetického posudku v případech, kdy je jeho vzor uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Titulní list s identifikačními údaji vlastníka předmětu energetického posudku, identifikačními údaji předmětu energetického posudku a identifikačními údaji energetického specialisty

(1) Titulní list obsahuje

a

účel zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 nebo 2 zákona o hospodaření energií,

b

identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,

c

identifikační údaje o předmětu energetického posudku,

d

datum vypracování energetického posudku,

e

identifikační údaje energetického specialisty a

f

evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

(2) Identifikačními údaji o vlastníkovi předmětu energetického posudku jsou u

a

právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, který je za ni oprávněný jednat,

b

fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa bydliště.

(3) Identifikačními údaji o předmětu energetického posudku jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku a stručný popis předmětu energetického posudku.

(4) Identifikačními údaji energetického specialisty jsou u

a

právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, datum vydání oprávnění, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby pověřené jednáním a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby určené a její číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,

b

fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, číslo oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a datum vydání oprávnění.

§ 4

Podrobnosti energetického posudku a doporučení energetického specialisty

(1) Energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahuje tyto podrobnosti:

a

posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona, které se provádí podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b

hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí podle ekonomického hodnocení uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 9a odst. 2 písm. b) a c) zákona,

c

hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí podle ekologického hodnocení uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona,

d

popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky, které se provádí podle přílohy č. 5 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona,

e

vyhodnocení plnění parametrů pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona, které se provádí alespoň v rozsahu podle příslušného evidenčního listu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce,

f

hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona, které se provádí podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a

g

vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona.

(2) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají z podrobností energetického posudku podle odstavce 1.

§ 5

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Energetický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky, ledaže jde o posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona.

(2) Energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné předložit k žádosti o souhlas orgánu ochrany životního prostředí nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Vzory evidenčního listu energetického posudku

Příloha PDF (9131 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku

podle § 9a odst. 1 písm. b), c), nebo d) zákona

Příloha PDF (3365 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Ekonomické hodnocení

Příloha PDF (1507 kB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Ekologické hodnocení

Příloha PDF (1745 kB)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Postup při zpracování energetického posudku

podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona

Příloha PDF (4359 kB)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, a podmínky pro vstupy

Příloha PDF (5102 kB)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Základní rozsah údajů vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Příloha PDF (1465 kB)
MENU