140/2021 Sb.Vyhláška o energetickém auditu

Částka: 055 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 24. března 2021 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
140

VYHLÁŠKA
ze dne 24. března 2021
o energetickém auditu        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 1 a 7 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy pro potřeby určení povinnosti zpracovat energetický audit a

b)   obsah písemné zprávy o provedeném energetickém auditu a způsob jejího zpracování.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   zadavatelem osoba, která má povinnost zajistit provedení energetického auditu podle § 9 odst. 1 až 3 zákona, nebo která zadává provedení energetického auditu dobrovolně,

b)   ukazatelem energetické náročnosti jednotka stanovená jako měřítko energetické náročnosti,

c)   příležitostí ke snížení energetické náročnosti technické nebo organizačně proveditelné opatření nebo jejich soubor vedoucí k úspoře energie nebo emisí CO2 nebo ke snížení hodnoty ukazatele energetické náročnosti,

d)   výchozím stavem energetické náročnosti kvantitativní údaj poskytující základ pro porovnání energetické náročnosti, který je vztažen k určitému časovému období a prošel normalizací,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Stanovení údajů rozhodných pro povinný energetický audit
§ 4 - Plán energetického auditu a podklady potřebné k provedení energetického auditu
§ 5 - Obsah zprávy o provedeném energetickém auditu
§ 6 - Souhrn energetického auditu
§ 7 - Vymezení předmětu energetického auditu
§ 8 - Podrobnosti zprávy o provedeném energetickém auditu
§ 9 - Příležitosti ke snížení energetické náročnosti
§ 10 - Přílohy zprávy o provedeném energetickém auditu
§ 11 - Přechodná ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Souhrn příležitostí ke snížení energetické náročnosti
Příloha č. 2 - Obsah Plánu energetického auditu
Příloha č. 3 - Bilance energetických vstupů
Příloha č. 4 - Analýza užití energie
Příloha č. 5 - Ukazatelé energetické náročnosti
Příloha č. 6 - Analýza energetické účinnosti vybraných spotřebičů
Příloha č. 7 - Ekonomické hodnocení
Příloha č. 8 - Ekologické hodnocení
Příloha č. 9 - Metodika multikriteriálního hodnocení pro hodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti
Zavřít
MENU