137/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. března 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. března 2021 Nabývá účinnosti: 20. května 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. března 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb., nařízení vlády č. 97/2017 Sb., nařízení vlády č. 86/2018 Sb. a nařízení vlády č. 222/2019 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2019/1922 ze dne 18. listopadu 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU