127/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 048 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 8. března 2021 Nabývá účinnosti: 18. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
127

VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2021,
kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1:


Čl. I

        Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb., vyhlášky č. 95/2014 Sb. a vyhlášky č. 144/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za slovo „vyhláška“ vkládají slova „zapracovává příslušný předpis Evropské unie9) a zároveň“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

_______________________________
9)
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/68 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.“.

        2.  V § 1 písm. a) se slova „a stanovených doplňků“ zrušují.

        3.  V § 1b odst. 1 písm. c) se slova „ , která je“ nahrazují slovy „a identifikační značkou úřadu, které jsou“ a slovo „doplněna“ se nahrazuje slovem „doplněny“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU