126/2021 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Částka: 048 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 2021 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 11. března 2021 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
126

VYHLÁŠKA
ze dne 11. března 2021
o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb.:


§ 1

Způsob výpočtu výše škody způsobené na vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících k jejich hlídání

        (1)  Výše škody při usmrcení vymezeného domestikovaného zvířete se určí podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Za usmrcení vymezeného domestikovaného zvířete se považuje rovněž jeho utracení z důvodu poranění nebo následný úhyn z důvodu poranění.

        (2)  Při určování výše škody v případě usmrcení vymezeného domestikovaného zvířete, u něhož pro účely výpočtu uvedeného v příloze č. 1 nelze určit cenu, která by byla dosažena při jeho prodeji v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, nebo, nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla, se jeho cena určí na základě odborného nebo znaleckého posudku o vzniku škody a její výši, ve kterém se zohlední genetická a užitková kvalita zvířete a v případě dojných zvířat také výše nerealizované mléčné produkce, nejdéle však za období 6 měsíců ode dne, kdy ke škodě došlo. Výše škody při usmrcení takového vymezeného domestikovaného zvířete se pak určí obdobně podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob výpočtu výše škody způsobené na vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících k jejich hlídání
§ 2 - Způsob výpočtu výše škody způsobené na včelstvech
§ 3 - Způsob výpočtu výše škody způsobené na rybách
§ 4 - Způsob výpočtu výše škody způsobené na nesklizených polních plodinách a travních porostech
§ 5 - Způsob výpočtu výše škody způsobené na trvalých porostech
§ 6 - Způsob výpočtu výše škody způsobené na včelařském zařízení, uzavřených objektech a movitých věcech v uzavřených objektech
§ 7 - Zrušovací ustanovení
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Způsob výpočtu výše škody způsobené na vymezených domestikovaných zvířatech
Příloha č. 2 - Způsob výpočtu výše škody způsobené na rybách vydrou říční
Zavřít
MENU