125/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 047 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 2021 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 9. března 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
125

VYHLÁŠKA
ze dne 9. března 2021,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. a vyhlášky č. 302/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až y) se označují jako písmena e) až x).

        2.  V § 2 písm. q), § 18 odst. 4, § 23 odst. 6, nadpisu § 25, § 26 odst. 5, § 41 odst. 2, § 42 odst. 3, § 54 odst. 6 a § 56 odst. 4 se slovo „spotřeby“ nahrazuje slovem „odběru“.

        3.  V § 15 odst. 1 se za slovo „Dodavatel“ vkládá čárka.

        4.  V § 15 odst. 3 se text „§ 16 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 16a“.

        5.  § 16 včetně nadpisu nad označením § 16 zní:


Registrace předávacích míst a odběrných míst, výroben, přenosové soustavy a distribučních soustav

§ 16

        (1)  Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky odběrných a předávacích míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách nezbytné k identifikaci jednotlivých odběrných a předávacích míst a přiděluje jednotlivým provozovatelům přenosové nebo distribuční soustavy číselné řady z číselníků odběrných a předávacích míst.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU