95/2021 Sb.Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. února 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. února 2021 Nabývá účinnosti: 27. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
95

ZÁKON
ze dne 25. února 2021
o kompenzačním bonusu pro rok 2021        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení (dále jen „kompenzační bonus“).


ČÁST DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ BONUS


§ 2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné

        (1)  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění.

        (2)  Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 5. října 2020 byl

a)   osobou podle odstavce  1, nebo

b)   osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po dni 12. března 2020.


§ 3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným

        (1)  Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

a)   nejvýše 2 společníky, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž podíl není představován kmenovým listem, nebo

b)   pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejichž podíl není představován kmenovým listem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS
§ 2 - Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné
§ 3 - Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným
§ 4 - Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
§ 5 - Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu
§ 6 - Předmět kompenzačního bonusu
§ 7 - Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
§ 8 - Společná ustanovení pro předmět kompenzačního bonusu
§ 9 - Vyloučení nároku na kompenzační bonus
§ 10 - Výše kompenzačního bonusu
§ 11 - Bonusové období
ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU
§ 12 - Správa a správce kompenzačního bonusu
§ 13 - Žádost o kompenzační bonus
§ 14 - Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
§ 15 - Stanovení kompenzačního bonusu
§ 16 - Placení kompenzačního bonusu
ČÁST ČTVRTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ OBCÍ
§ 17 - Příspěvek obci
§ 18 - Výše příspěvku obci
§ 19 - Společná ustanovení k příspěvku obci
ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ KRAJŮ
§ 20 - Příspěvek kraji
§ 21 - Výše příspěvku kraji
§ 22 - Společná ustanovení k příspěvku kraji
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 23  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU