87/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Částka: 035 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. února 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. března 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
87

VYHLÁŠKA
ze dne 19. února 2021,
kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, se mění takto:

        1.  V § 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena  a) až c).

        2.  V § 1 písmeno c) zní:

„c)   polohovým určením souřadnice bodu nebo souřadnice lomových bodů linie a jejich spojnice nebo souřadnice lomových bodů polygonu a jejich spojnice, které určují polohu evidovaného prvku; souřadnice se určují v referenčním souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,“.

        3.  V § 1 se doplňují písmena d) až f), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

„d)   prostorovým určením polohové určení doplněné o údaje o výšce bodů v referenčním Výškovém systému baltském – po vyrovnání,

e)   identifikací vodoprávní struktury rozdělení vodních linií povrchové nebo podzemní vody19) a její vyznačení v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU