76/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 030 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 16. února 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. února 2021 Nabývá účinnosti: 17. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

76

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb. a nařízení vlády č. 453/2020 Sb., se mění takto:

1

§ 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) K záchranným pracím spočívajícím v činnostech spojených s testováním ve státem garantované síti odběrových míst k prokázání výskytu koronaviru SARS CoV-2 se povolává nejvýše 150 vojáků v činné službě.

(3) Povolání podle odstavců 1 a 2 končí uplynutím dne 31. prosince 2021.

2

§ 2 se slovo úkolu nahrazuje slovem úkolů a na konci textu se doplňuje text odst. 1 a 2.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.

MENU