68/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 134)

Částka: 028 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 14. února 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. února 2021 Nabývá účinnosti: 15. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 28. února 2021
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

110/1998 Sb. - v souladu s čl. 5 a 6; 240/2000 Sb. - ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6; 59/2021 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

68

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. února 2021 č. 134

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění tak, že

I

zakazuje

a

všem osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm nacházejícím se na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov opustit území daného okresu,

b

všem osobám, které nemají na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov místo trvalého pobytu nebo bydliště, vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů,

s výjimkou:

1

cest za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a

bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b

ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c

veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury,

d

služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

2

dětí, žáků a studentů účastnících se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129, a jejich nezbytného doprovodu,

3

neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

4

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

5

cest za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,

6

nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

7

nezbytných cest za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

8

nezbytných cest za účelem individuální duchovní péče a služby,

9

nezbytných cest za účelem výkonu veterinární péče,

10

nezbytných cest za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a na pohřbu,

11

cest zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště;

II

nařizuje

a

všem osobám využívajícím výjimek podle bodu I. povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek,

b

všem osobám pobývajícím a pohybujícím se na území daného okresu, s výjimkou osob uvedených v bodě I/2 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020, č. j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN, povinnost používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95, a to

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,

  • v prostředcích veřejné dopravy,

  • na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;

III

stanoví, že povinnosti stanovené v bodu I. a bodu II. písm. a) se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes území daného okresu pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní dopravy; osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území tohoto okresu, není-li to nezbytně nutné;

IV

důrazně doporučuje na všech pracovištích a místech výkonu povolání nebo služeb na území daného okresu, kde není možné zajistit minimální vzdálenost 2 metry mezi pracovními místy, nebo místy výkonu povolání nebo služby, popřípadě na pracovištích, kde dochází ke zvýšené kumulaci zaměstnanců a dalších osob ve společných prostorách, aby

1

byla zavedena režimová a organizační opatření vedoucí k:

a

omezení fyzického kontaktu osob, včetně možného vytvoření oddělujících přepážek mezi jednotlivými místy,

b

omezení shlukování osob ve společných prostorách,

c

podpoře práce z domova, organizaci pracovní doby a přestávek, managementu střídání směn,

d

dostatečnému větrání nebo ventilaci pracoviště, zvýšené hygieně rukou a prostředí,

2

byl omezen přístup osob, které v daném místě nekonají práci, povolání či jinou činnost, agenturních a sezonních pracovníků a zaměstnanců na místo výkonu práce, povolání či služby,

3

byla zajištěna možnost provádění antigenního testování pracovníků a zaměstnanců jednou za tři dny.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

MENU