61/2021 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 127)

Částka: 028 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 14. února 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. února 2021 Nabývá účinnosti: 15. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 28. února 2021
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

110/1998 Sb. - v souladu s čl. 5 a 6; 240/2000 Sb. - ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6; 59/2021 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

61

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. února 2021 č. 127

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

I

zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

1

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2

výkonu povolání,

3

výkonu činností sloužících k zajištění

a

bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b

ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

c

veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

d

služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

4

neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

5

venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

6

účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření,

7

cest zpět do místa svého bydliště;

II

zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

1

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2

nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3

cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

4

cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

5

cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

6

výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a

bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b

ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c

individuální duchovní péče a služby,

d

veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e

služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f

veterinární péče,

7

cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

8

cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

9

cest za účelem vycestování z České republiky,

10

účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,

11

cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

12

účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem V.,

13

cest za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v souladu s bodem VI.,

14

účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,

15

cest zpět do místa svého bydliště;

III

zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu I. nebo bodu II/1 až 6, 9 až 15 nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví;

IV

nařizuje

1

omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II.,

2

omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,

3

pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

  • členů domácnosti,

  • doprovodu podle bodu II/4 a 5,

  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

  • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

4

zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

V

omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

a

shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b

shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

VI

omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

a

každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,

b

osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

c

každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

d

že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;

VII

důrazně doporučuje zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95;

VIII

doporučuje

1

zaměstnavatelům

a

podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

b

omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2

zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

3

využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4

osobám zajišťujícím služby podle bodu II/6 omezit přímý kontakt se zákazníky;

IX

určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

MENU