57/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. února 2021 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. února 2021 Nabývá účinnosti: 17. února 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

79/2019 Sb.;

Výchozí předpisy

353/2003 Sb. - podle § 57 odst. 23;

Oblasti

Původní znění předpisu
Zavřít

57

VYHLÁŠKA

ze dne 11. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, se mění takto:

1

§ 1 včetně nadpisu zní:

§ 1

Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Výše celkového nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte jako součet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

2

§ 1 včetně nadpisu zní:

§ 1

Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.

3

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2019 Sb.

Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů se vypočte pomocí tohoto vzorce:

N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2,

kde

N..........výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,

SS1...prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 3380 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena vlitrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS1 ......sazba daně ve výši 3 380 Kč/1000 l, která odpovídá

a

hodnotě 9 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,3397 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b

hodnotě 9 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 697 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,3652 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,

SS2 ....prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 8 500 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS2 ......sazba daně ve výši 8 500 Kč/1000 l, která odpovídá

a

hodnotě 9 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8543 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b

hodnotě 9 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 697 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,9186 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.

4

Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2019 Sb.

Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu do 31. prosince 2020 a spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021

Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu do 31. prosince 2020 a spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021 se vypočte pomocí tohoto vzorce:

N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2,

kde

N ......... výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,

SS1..... prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 4380 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena vlitrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS1 .........sazba daně ve výši 4 380 Kč/1000 l, která odpovídá

a

hodnotě 10 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b

hodnotě 10 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 767 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,

SS2......prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 9500 Kč/1000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS2 ........sazba daně ve výši 9500 Kč/1000 l, která odpovídá

a

hodnotě 10 950 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8675 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b

hodnotě 10 950 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 767 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,9329 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.

5

Příloha č. 4 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2

Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl ode dne 1. ledna 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3

Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 5 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU