55/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

Částka: 025 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. února 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
55

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. února 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření
ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství


Čl. I

        Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec  3 zní:

        „(3)  Zařadit do navazujícího opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

       a) žádné navazující opatření ekologické zemědělství,
       b) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) naříze- ní vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatře-ní a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
       c) opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) naříze- ní vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIX  
Zavřít
MENU