54/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 025 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. února 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

75/2015 Sb.; 330/2019 Sb.;

Výchozí předpisy

252/1997 Sb. - podle § 2c odst. 5; 256/2000 Sb. - podle § 1 odst. 3;

Normy

ISO14001-8;
Původní znění předpisu
Zavřít

54

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Část první

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

1

§ 3 odstavec 3 zní:

(3) Žádost o zařazení se podává

a

na období závazku v délce trvání 2 let, které začíná běžet

1

dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince druhého roku závazku, nebo

2

dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f), a končí uplynutím dne 31. března druhého roku závazku, a

b

od roku 2021 na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná běžet

1

dnem 1. ledna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, nebo

2

dnem 1. dubna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, a končí uplynutím dne 31. března roku následujícího po roce, ve kterém je podána žádost o zařazení.

2

§ 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Žádost o zařazení do titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.

3

§ 11 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

a

provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1

12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2

6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

b

provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1

12 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2

6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

4

§ 11 odst. 7 písmena a) a b) znějí:

a

provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1

8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2

4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

b

provede, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství, nejvýše

1

8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), nebo

2

4 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

5

§ 12 odst. 6 písm. b) se slovo uznané zrušuje a za slovo sadbu se vkládají slova podle zákona o oběhu osiva a sadby.

6

§ 12 odst. 7 písm. b) a v § 12 odst. 8 písm. a) se slovo uznanou zrušuje a za slovo sadbu se vkládají slova podle zákona o oběhu osiva a sadby.

7

§ 13 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b), § 18 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b) a v § 20 odst. 3 písm. b) se za číslo 2019 vkládají slova nebo 31. prosinci 2020.

8

§ 16 odst. 12 se za slova odstavce 9 písm. a) vkládají slova , odstavce 10 písm. a).

9

§ 16 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova doručí žadatel Fondu nahrazují slovy obdrží Fond.

10

§ 16 odst. 14 písm. b) se za slovo hodlá vkládá slovo žadatel.

11

§ 16 odst. 15 se slova Předloží-li žadatel nahrazují slovy Obdrží-li Fond.

12

§ 17 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova a vápnění.

13

§ 17 odst. 6 písm. e) a v § 20 odst. 5 písm. e) se za slova neprovádí mulčování vkládá slovo , vápnění.

14

§ 20 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova a vápnění.

15

§ 21 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 4 doplňují slova , jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a).

16

§ 21 odst. 1 písm. d) se doplňuje bod 11, který zní:

11

121 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 5, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

17

§ 21 odst. 2 se text 2 a 4 nahrazuje textem 2, 4 a 11.

18

§ 21 odst. 4 se text 8 a 10 nahrazuje textem 8, 10 a 11.

19

§ 21 se za odstavec 17 vkládá nový odstavec 18, který zní:

(18) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 11 se sníží o 72 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.

Dosavadní odstavce 18 až 21 se označují jako odstavce 19 až 22.

20

§ 21 odst. 19 se číslo 17 nahrazuje číslem 18.

21

§ 21 odst. 20 se číslo 18 nahrazuje číslem 19.

22

§ 27 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 1 slovo nebo zrušuje a doplňují se body 3 až 6, které znějí:

3

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

4

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

5

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo

6

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

23

§ 29 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo Dotace nahrazuje slovy Jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a), dotace.

24

§ 29 odst. 1 písm. a) a v § 30 odst. 1 písm. a) se text § 11 odst. 6 písm. a) nahrazuje textem § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1.

25

§ 29 odst. 1 písm. b) a v § 30 odst. 1 písm. b) se text § 11 odst. 6 písm. b) nahrazuje textem § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1.

26

§ 29 odst. 1 písm. c) a v § 30 odst. 1 písm. c) se text § 11 odst. 7 písm. a) nahrazuje textem § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1.

27

§ 29 odst. 1 písm. d) a v § 30 odst. 1 písm. d) se text § 11 odst. 7 písm. b) nahrazuje textem § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1.

28

§ 31 odstavec 2 zní:

(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce révy vinné

a

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

b

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 15 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

c

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

d

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, je-li Fondem zjištěno 11 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 1, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),

e

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

f

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 8 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

g

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo

h

nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 6 a více aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušné podopatření podle § 2 od počátku tohoto závazku.

29

V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo a nahrazuje slovem nebo.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Část druhá

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. III

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb., nařízení vlády č. 351/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 270/2020 Sb., se mění takto:

1

§ 15 odst. 6 písm. b) se slovo uznané zrušuje a za slovo sadbu se vkládají slova podle zákona o oběhu osiva a sadby.

2

§ 15 odst. 7 písm. b) a v § 15 odst. 8 písm. a) se slovo uznanou zrušuje a za slovo sadbu se vkládají slova podle zákona o oběhu osiva a sadby.

3

§ 19 odst. 12 se za slova odstavce 9 písm. a) vkládají slova , odstavce 10 písm. a).

4

§ 19 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova doručí žadatel Fondu nahrazují slovy obdrží Fond.

5

§ 19 odst. 14 písm. b) se za slovo hodlá vkládá slovo žadatel.

6

§ 19 odst. 15 se slova Předloží-li žadatel nahrazují slovy Obdrží-li Fond.

7

§ 20 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova , za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat a vápnění; v případě zařazení do titulu podle § 2 písm. e) bodů 2, 3, 5 a 6 se vápnění provádí pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.

8

§ 22a odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova a vápnění.

9

V příloze č. 1 části A. I. bodu 2 a v příloze č. 1 části B. I. bodu 2 se slovo a nahrazuje slovem nebo.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Část třetí

Účinnost

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

MENU