54/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 025 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. února 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. února 2021 Nabývá účinnosti: 1. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. února 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění
navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách
provádění navazujících
agroenvironmentálně-klimatických opatření


Čl. I

        Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odstavec  3 zní:

        „(3)  Žádost o zařazení se podává

       a) na období závazku v délce trvání 2 let, které začíná běžet
1.
dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince druhého roku závazku, nebo
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU