50/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

115/2000 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

50

ZÁKON

ze dne 28. ledna 2021,

kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 197/2017 Sb. a zákona č. 100/2019 Sb., se mění takto:

1

§ 1 odst. 1 se číslice 2018, 2019 a 2020 nahrazují číslicemi 2021, 2022 a 2023.

2

§ 2 písm. b) se číslice 2018, 2019 a 2020 nahrazují číslicemi 2021, 2022 a 2023.

3

V návětí § 4 se za slova vybraným živočichem vkládají slova nebo kormoránem velkým v letech 2021, 2022 a 2023.

4

§ 5 odst. 1 se ve větě druhé číslice 2018, 2019 a 2020 nahrazují číslicemi 2021, 2022 a 2023.

5

§ 7 se odstavec 5 zrušuje.

6

§ 10 odst. 3 se ve větě první za slova vybraný živočich vkládají slova nebo kormorán velký.

Čl. II

Přechodné ustanovení

V případě škody způsobené na rybách kormoránem velkým v roce 2020 se náhrada poskytne postupem podle zákona č. 115/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU