37/2021 Sb.Zákon o evidenci skutečných majitelů

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. února 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. června 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
37

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2021
o evidenci skutečných majitelů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   vedení evidence skutečných majitelů a

b)   některá práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a zápisem údajů o něm do evidence skutečných majitelů.


§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   zahraničním svěřenským fondem svěřenský fond nebo jemu strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu,

b)   právním uspořádáním svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond,

c)   koncovým příjemcem osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání (dále jen „prospěch“), a tento prospěch dále nepředává,

d)   osobou s koncovým vlivem osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání,

e)   skutečným majitelem každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem,

f)    strukturou vztahů vztahy, kterými koncový příjemce může nepřímo získávat prospěch nebo kterými osoba s koncovým vlivem může nepřímo uplatňovat svůj vliv, včetně vlastnické a řídicí struktury,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
ČÁST DRUHÁ - POVINNOSTI NĚKTERÝCH OSOB
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
HLAVA I - VEDENÍ A OBSAH EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
§ 11  
§ 12  
§ 13  
HLAVA II - PŘÍSTUP DO EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
§ 14 - Veřejný přístup k údajům o skutečném majiteli
§ 15 - Přístup k některým údajům o skutečném majiteli právního uspořádání
§ 16 - Přístup ke všem údajům o skutečném majiteli
§ 17 - Dálkový přístup
§ 18 - Doba přístupnosti údajů
HLAVA III - ZÁPIS SOUDEM
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA IV - ZÁPIS NOTÁŘEM
§ 34  
§ 35  
§ 36  
HLAVA V - AUTOMATICKÝ PRŮPIS
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
HLAVA VI - NESROVNALOSTI V EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
Díl 1 - Řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů
§ 42 - Oznámení nesrovnalosti
§ 43 - Výzva k odstranění nesrovnalosti
§ 44 - Zahájení řízení o nesrovnalosti
§ 45 - Poznámka o nesrovnalosti
§ 46 - Přerušení řízení
§ 47 - Dokazování
§ 48 - Rozhodnutí
§ 49 - Zápis v rámci poznámky o nesrovnalosti
§ 50 - Výmaz poznámky o nesrovnalosti
§ 51 - Informační povinnost
Díl 2 - Další následky nesrovnalosti
§ 52  
§ 53  
§ 54  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY
§ 55  
§ 56  
§ 57  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 58 - Použití zákona o zvláštních řízeních soudních
§ 59 - Přechodná ustanovení
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Zrušovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
§ 64  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 65  
Zavřít
MENU