35/2021 Sb.Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. února 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

ZÁKON
ze dne 19. ledna 2021
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Úvodní ustanovení

        (1)  Zřizuje se Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“) jako informační systém veřejné správy. Ve Sbírce právních předpisů se

a)   vyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky (dále jen „právní předpis územního samosprávného celku“) a právní předpisy vydané správními úřady, stanoví-li tak jiný právní předpis (dále jen „právní předpis správního úřadu“), a

b)   zveřejňují akty stanovené tímto zákonem, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem (dále jen „akt“).

        (2)  Správcem Sbírky právních předpisů (dále jen „správce“) je Ministerstvo vnitra.

        (3)  Sbírka právních předpisů je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

        (4)  Název „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“ je dovoleno užívat pouze pro Sbírku právních předpisů podle tohoto zákona.


§ 2

Vyhlášení právního předpisu

        (1)  Právní předpis územního samosprávného celku a právní předpis správního úřadu se vyhlašují jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů.

        (2)  Zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů provede územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, zasláním jeho textu v otevřeném a strojově čitelném formátu a jeho metadat prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené správcem pro tento účel. Správce uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné správy. Není-li možné zveřejnit právní předpis nebo jeho část ve strojově čitelném formátu, zveřejní se právní předpis nebo jeho část pouze v otevřeném formátu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Vyhlášení právního předpisu
§ 3 - Informování o vyhlášení právního předpisu
§ 4 - Platnost a účinnost právního předpisu
§ 5 - Opravy nesprávností
§ 6 - Číslování právních předpisů
§ 7 - Nahlížení do Sbírky právních předpisů
§ 8 - Zveřejňování aktů ve Sbírce právních předpisů
§ 9 - Přechodná ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU