30/2021 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Částka: 015 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. února 2021 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 26. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 16. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30

VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2021
o provedení některých ustanovení zákona o obalech        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 149/2017 Sb. a zákona č. 545/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a)   rozsah vedení evidencí,

b)   rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí,

c)   minimální rozsah ověření údajů

    1.
o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti a
    2.
vykázaných autorizované společnosti původci odpadů a osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti a

d)   pravidla výpočtu využití odpadu z obalů.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dotčenými materiály materiály odpadů z obalů, které jsou zpracovány v rámci dané recyklace na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem,

b)   nedotčenými materiály odpadové materiály, které nejsou v rámci dané recyklace zpracovány na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem,

c)   předběžným zpracováním jakékoli zpracování, kterému jsou materiály odpadů z obalů podrobeny před recyklací; to zahrnuje kontrolu, třídění a jiné přípravné činnosti sloužící k odstranění nedotčených materiálů a k zajištění vysoce kvalitní recyklace,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Rozsah vedení evidencí
§ 4 - Rozsah a způsob ohlašování údajů z evidencí
§ 5 - Minimální rozsah ověření údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti
§ 6 - Minimální rozsah ověření údajů vykázaných autorizované společnosti původci odpadů a osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti
§ 7 - Pravidla výpočtu využití odpadu z obalů
§ 8 - Pravidla výpočtu recyklace odpadu z obalů
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Přechodná ustanovení
§ 13 - Zrušovací ustanovení
§ 14 - Účinnost
Příloha č. 1 - Roční výkazy o obalech a o odpadech z obalů za rok ...
Příloha č. 2 - Roční výkaz o opakovaně použitelných obalech, které vyhovují kritériím § 13 odst. 3 zákona
Příloha č. 3 - Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o opakovaně použitelných obalech, které nesplňují kritéria § 13 odst. 3 zákona
Příloha č. 4 - Roční výkaz pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za rok
Příloha č. 5 - Výkaz autorizované společnosti o údajích z evidence množství obalů a množství odpadů a způsobu jejich využití
Příloha č. 6 - Výkazy autorizované společnosti o údajích z evidence podle § 23 odst. 1 písm. a) a c) až e) zákona
Příloha č. 7 - Tabulka míst výpočtu pro jednotlivé obalové materiály
Příloha č. 8 - Metodika výpočtu hmotnosti recyklovaných kovových odpadů z obalů oddělených od škváry ze spalování v zařízeních určených pro energetické využití odpadů
Zavřít
MENU