14/2021 Sb.Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. ledna 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
14

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2020
o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH OVLIVŇUJÍCÍCH VNITŘNÍ POŘÁDEK NEBO BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon stanoví

a)   zákaz ozbrojených skupin a

b)   opatření, která může stanovit vláda ve vztahu k podmínkám nakládání se zbraněmi v případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.


§ 2

Zbraně a nakládání s nimi

        (1)  Pro účely tohoto zákona se zbraní rozumí

a)   střelná zbraň a střelivo podle zákona o zbraních (dále jen „střelná zbraň“),

b)   munice podle zákona upravujícího nakládání s municí,

c)   výbušnina podle zákona upravujícího nakládání s výbušninami a

d)   pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice, pokud jde o pyrotechnický výrobek, s nímž mohou nakládat pouze osoby s odbornou způsobilostí.

        (2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na nakládání se zbraněmi podle hlavy III této části zákony uvedené v odstavci  1.


HLAVA II

ZÁKAZ OZBROJENÝCH SKUPIN


§ 3

        (1)  Zakazuje se zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti.

        (2)  Ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň

a)   má povahu paramilitární ozbrojené složky,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH OVLIVŇUJÍCÍCH VNITŘNÍ POŘÁDEK NEBO BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zbraně a nakládání s nimi
HLAVA II - ZÁKAZ OZBROJENÝCH SKUPIN
§ 3  
HLAVA III - OPATŘENÍ VLÁDY VE VZTAHU K PODMÍNKÁM NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI V PŘÍPADECH OVLIVŇUJÍCÍCH VNITŘNÍ POŘÁDEK NEBO BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY
Díl 1 - Nakládání se střelnými zbraněmi v systému střelecké přípravy
§ 4 - Systém střelecké přípravy
§ 5 - Program střelecké přípravy
§ 6 - Oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi v systému střelecké přípravy a stanovená záloha
§ 7 - Aprobace v systému střelecké přípravy
§ 8  
§ 9 - Přenechání střelné zbraně v rámci systému střelecké přípravy
§ 10 - Akreditovaná osoba
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Odborný instruktor
§ 14 - Kontrola
Díl 2 - Další opatření při nakládání se zbraněmi v případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
§ 15 - Zvláštní ustanovení o nakládání se střelnými zbraněmi osobami oprávněnými nosit služební střelnou zbraň
§ 16  
§ 17 - Nakládání se zbraněmi za krizového stavu
HLAVA IV - PŘESTUPKY
§ 18 - Přestupky
§ 19 - Společná ustanovení k přestupkům
HLAVA V - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST DRUHÁ - Změna krizového zákona
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 24  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 25  
Zavřít
MENU