2/2021 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. ledna 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
2

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2020
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí a použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond“) formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky (dále jen „úvěr“).


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   nájemním bytem byt postavený s využitím úvěru určený k zajištění bytové potřeby nájemce takového bytu a členů jeho domácnosti,

b)   výstavbou

    1.
novostavba bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,
    2.
stavební úpravy1), kterými vznikne nájemní byt z prostor určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
    3.
nástavba nebo přístavba1), kterou vznikne nájemní byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,
    4.
stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, v němž dosud žádný byt není způsobilý k bydlení, a
    5.
stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení,

c)   upravitelným bytem byt, který splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb2),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Žadatel o úvěr
§ 4 - Podmínky pro poskytnutí úvěru
§ 5 - Podmínky uzavírání nájemních smluv
§ 6 - Podmínky pro nakládání s nájemními byty
§ 7 - Výše úrokové sazby
§ 8 - Výše úvěru
§ 9 - Žádost o úvěr
§ 10 - Smlouva o poskytnutí úvěru
§ 11 - Čerpání a splácení úvěru
§ 12 - Přechodná ustanovení
§ 13 - Zrušovací ustanovení
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU