1/2021 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. ledna 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
1

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2020
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond“) formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (dále jen „úvěr“).


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   obydlím

    1.
byt, přičemž bytem se rozumí soubor místností, popřípadě 1 obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny,
    2.
rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, nebo
    3.
družstevní podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu pro příjemce,

b)   modernizací obydlí stavební úpravy obydlí podle písmene a) bodu 1 nebo 2 nebo připojení rodinného domu k veřejným sítím technického vybavení,

c)   výstavbou

    1.
novostavba rodinného domu, nebo
    2.
změna stavby nebo její části na obydlí,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pro poskytnutí úvěru
§ 4 - Žádost o poskytnutí úvěru
§ 5 - Výše úvěru a úroková sazba
§ 6 - Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru
§ 7 - Podmínky čerpání úvěru
§ 8 - Splatnost úvěru
§ 9 - Další podmínky poskytnutí úvěru
§ 10 - Okamžité splacení úvěru
§ 11 - Přechodná ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU