610/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Částka: 247 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 14. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
610

VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2020,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky        Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., podle § 75 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, podle § 54 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, a podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky k provedení některých
ustanovení zákona o povinném značení lihu


Čl. I

        Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   místo značení lihu,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

        2.  V § 7 se doplňuje odstavec  5, který zní:

        „(5)  Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně, dojde-li k porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového oběhu.“.

        3.  V § 11 se částka „0,44 Kč“ nahrazuje částkou „0,46 Kč“.

        4.  Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12d, které včetně nadpisů znějí:


㤠12a

Vzory formulářových podání

        (1)  Vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

        (2)  Vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro právnické osoby je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU