609/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Částka: 246 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
609

ZÁKON
ze dne 22. prosince 2020,
kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna horního zákona


Čl. I

        V § 40b odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě


Čl. II

        V § 44d odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá“ zrušují.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o místních poplatcích


Čl. III

        Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 278/2019 Sb. a zákona č. 543/2020 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna horního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. XIX  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o námořní plavbě
Čl. XX  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. XXI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. XXII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XXIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XXIV  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. XXV  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. XXVI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o obalech
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ - Změna transplantačního zákona
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Antarktidě
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XXXI  
Čl. XXXII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XXXIII  
Čl. XXXIV - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
Čl. XXXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem
Čl. XXXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. XXXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Čl. XXXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Čl. XXXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. XL  
Čl. XLI - Technický předpis
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Čl. XLII  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna celního zákona
Čl. XLIII  
Čl. XLIV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Čl. XLV  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Čl. XLVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. XLVII  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XLVIII  
Zavřít
MENU