606/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 245 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 22. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
606

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb., vyhlášky č. 244/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb. a vyhlášky č. 248/2019 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:


㤠4a
Pedagogická intervence

        (1)  Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka.

        (2)  Pedagogickou intervenci poskytuje základní škola, školní družina, školní klub nebo střední škola.

        (3)  Pedagogická intervence se poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně.

        (4)  Pedagogickou intervenci souběžně využívá více žáků, je-li to možné a vhodné.“.

        2.  V příloze č. 1 oddílu 1 pododdílu 1.7. se slova „v zajištění pedagogické intervence,“ nahrazují slovem „ve“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU