588/2020 Sb.Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

Částka: 240 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
588

ZÁKON
ze dne 16. prosince 2020
o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě (dále jen „náhradní výživné“) v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost (dále jen „povinná osoba“), tuto svou povinnost neplní.

        (2)  Náhradní výživné je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát.

        (3)  Tento zákon dále upravuje postup při vymáhání pohledávek vůči povinné osobě, které na stát přešly v souvislosti s poskytnutím náhradního výživného.

§ 2

Okruh oprávněných osob

        (1)  Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální podpoře1), které má na území České republiky trvalý pobyt2).

        (2)  Splnění podmínky trvalého pobytu se nevyžaduje u osoby, která je

a)   rodinným příslušníkem osoby, jejíž nárok na dávku vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské unie3) nebo je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, popřípadě států Evropského hospodářského prostoru, který je v České republice zaměstnaný, samostatně výdělečně činný, nebo si takové postavení ponechává a má právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie4),

b)   rodinným příslušníkem občana Evropské unie, popřípadě států Evropského hospodářského prostoru, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce a má právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie6) a tento občan a s ním společně posuzované osoby podle zákona o státní sociální podpoře6) nejsou neodůvodnitelnou zátěží posuzovanou podle zákona o pomoci v hmotné nouzi7),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Okruh oprávněných osob
§ 3 - Podmínky nároku na náhradní výživné
§ 4 - Výše náhradního výživného
§ 5 - Orgán rozhodující o náhradním výživném
§ 6 - Účastníci řízení
§ 7 - Žádost o náhradní výživné
§ 8 - Výplata náhradního výživného
§ 9 - Změna výše náhradního výživného
§ 10 - Rozhodnutí o změně výše náhradního výživného
§ 11 - Zastavení výplaty náhradního výživného
§ 12 - Přeplatky
§ 13 - Povinnosti při poskytování náhradního výživného
§ 14 - Zánik nároku na náhradní výživné
§ 15 - Přechod pohledávky na stát a vymáhání pohledávky
§ 16 - Informační systém o náhradním výživném
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 20  
ČÁST ŠESTÁ - Změna exekučního řádu
§ 21  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
§ 22  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
§ 23  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
§ 24  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Úřadu práce
§ 25  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
§ 26  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU