577/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 236 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 17. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2022 zrušen předpisem 412/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
577

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb., vyhlášky č. 56/2016 Sb., vyhlášky č. 463/2016 Sb., vyhlášky č. 233/2017 Sb., vyhlášky č. 12/2018 Sb., vyhlášky č. 329/2018 Sb. a vyhlášky č. 343/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 větě druhé se za slovo „člení“ vkládají slova „podle svého právního důvodu“ a věta poslední se nahrazuje větami „Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne. Je-li tímto právním důvodem právo na odměnu nebo jiné plnění za poskytnutí věci, služby, práce, výkonu nebo práva, rozlišuje se druh této věci, služby, práce, výkonu nebo práva. Je-li jím právo na transfer nebo přenechání peněžních prostředků s tím, že mají být vráceny, rozlišuje se druh přijímané podpory nebo zdroj transferu nebo půjčených prostředků. Je-li jím právo na výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, rozlišuje se druh daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění. Je-li jím něco jiného, například právo na náhradu škody, na splátky půjčených prostředků, na vrácení předmětu bezdůvodného obohacení či na pojistné plnění, nebo je to příjem inkasovaný omylem nebo neoprávněně, rozlišuje se druh tohoto práva nebo jiného důvodu, z něhož příjem vznikl.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU