572/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Částka: 235 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 16. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
572

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, se mění takto:


        1.  V § 1 písm. e) bod 4 zní:

      
„4. je poskytována večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo,“.

        2.  V § 4 se za odstavec  2 vkládá nový odstavec  3, který zní:

        „(3)  Ke krajským normativům stanoveným pro jednotky výkonu podle § 1 písm. k) bodů 1 a 2 lze stanovit opravné koeficienty zohledňující počty rodinných skupin v dětském domově nebo v dětském domově se školou.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU