568/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 233 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 17. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
568

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 205/2020 Sb., k provedení § 6a odst. 6 a § 82a odst. 5:


Čl. I

        Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb. a vyhlášky č. 1/2016 Sb., se mění takto:


        1.  Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:


㤠7a

Pravidla pro sledování mnohobuněčných organismů

        Vody ke koupání, u kterých lze během koupací sezóny předpokládat vysoké riziko výskytu mnohobuněčných organismů podle § 10a odst. 1, musí být sledovány podle části B přílohy č. 5a k této vyhlášce.“.


        2.  V § 8 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   u vod ke koupání, u nichž je prováděno sledování podle § 7a, je prováděna kontrola nejméně jedenkrát před koupací sezónou a následně ještě jedenkrát s odstupem 3 až 5 týdnů, jsou-li hodnoceny stupněm 2 nebo 3 podle části A přílohy č. 5a k této vyhlášce.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU