554/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

Částka: 228 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 15. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
554

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb., se mění takto:

        1.  § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Provozní aktiva

        Pro účely této vyhlášky se rozumí provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti snížený o

1.   nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,

2.   goodwill,

3.   poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,

4.   nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

5.   poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,

6.   opravné položky k majetku,

7.   oceňovací rozdíl k nabytému majetku,

8.   dlouhodobý finanční majetek,

9.   povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o povolenky na emise skleníkových plynů držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

        2.  V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, vyřazený majetek, odpisy, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen „aktivovaný majetek“), majetek nabytý přeměnou společnosti, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený z důvodu organizačních změn a plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti a zůstatkových hodnot aktiv.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU