544/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 224 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. února 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
544

ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020,
kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna vodního zákona


Čl. I

        Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 113/2018 Sb., zákona č. 312/2019 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se za slova „podzemní vody“ vkládají slova „ , jako ohrožené a nenahraditelné složky životního prostředí a přírodní zdroje“ a za slova „vodních zdrojů“ se vkládají slova „ , pro zachování vodních zdrojů a předejití stavu nedostatku vody“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vodního zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna krizového zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU