543/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Částka: 223 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
543

ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o místních poplatcích

Čl. I

        Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 278/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

        2.  V § 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   poplatky za komunální odpad.“.

        3.  V části druhé se hlava VI včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní hlava VII se označuje jako hlava VI.

        4.  V části druhé se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu zní:


„HLAVA VII
POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD


Díl 1
Obecné ustanovení

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna chemického zákona
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU