542/2020 Sb.Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Částka: 223 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
542

ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020
o výrobcích s ukončenou životností        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,

b)   práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků na trh,

c)   práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností a

d)   působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností.


§ 2

Působnost zákona

        (1)  Tento zákon se vztahuje na vybrané výrobky bez ohledu na to, zda jsou na trh uváděny samostatně nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků, od jejich výroby a uvedení na trh až po zpracování odpadu z nich vzniklého.

        (2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a na nakládání s výrobky s ukončenou životností zákon o odpadech.

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na

a)   elektrozařízení nezbytná pro ochranu bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a munice určených pro potřeby bezpečnostních nebo ozbrojených sborů a dalšího vojenského materiálu určeného výlučně k bezpečnostním nebo vojenským účelům,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3 - Základní pojmy
HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
Díl 1 - Všeobecné povinnosti
§ 4 - Předání výrobku s ukončenou životností
§ 5 - Podmínky týkající se ohlašování podle zákona o odpadech
Díl 2 - Předcházení vzniku odpadu při výrobě a uvedení vybraných výrobků na trh
§ 6 - Povinnosti při výrobě vybraných výrobků
§ 7 - Povinnosti při uvedení vybraných výrobků na trh
ČÁST DRUHÁ - ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE NEBO AKUMULÁTORY A PNEUMATIKY
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 8 - Působnost
§ 9 - Způsoby plnění povinností výrobcem
§ 10 - Odpovědnost distributora
§ 11 - Pověřený zástupce
HLAVA II - ZPĚTNÝ ODBĚR
§ 12 - Zajištění zpětného odběru výrobků s ukončenou životností
§ 13 - Informování konečného uživatele a osvětová činnost
§ 14 - Předání a převzetí výrobku s ukončenou životností
§ 15 - Místa zpětného odběru
§ 16 - Spolupráce s obcemi
§ 17 - Způsob provedení zpětného odběru a nakládání se zpětně odebranými výrobky s ukončenou životností
§ 18 - Práva a povinnosti posledních prodejců
§ 19 - Registr
HLAVA III - SEZNAM VÝROBCŮ
§ 20 - Zřízení Seznamu výrobců
§ 21 - Návrh na zápis do Seznamu výrobců
§ 22 - Zápis do Seznamu výrobců
§ 23 - Změny zapsaných údajů
§ 24 - Vyřazení osoby ze Seznamu výrobců
§ 25 - Řízení ve věcech Seznamu výrobců
§ 26 - Zveřejnění Seznamu výrobců
HLAVA IV - EVIDENČNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI
§ 27 - Evidence
§ 28 - Roční zpráva
§ 29 - Uchovávání a kontrola údajů
§ 30 - Zveřejňování údajů
HLAVA V - INDIVIDUÁLNÍ SYSTÉM
§ 31 - Kauce
§ 32 - Použití peněžních prostředků kauce
§ 33 - Ukončení plnění povinností výrobce v individuálním systému
HLAVA VI - KOLEKTIVNÍ SYSTÉM
§ 34 - Provozování kolektivního systému
§ 35 - Podmínky vydání oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 36 - Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 37 - Rozhodnutí o žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 38 - Změny oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 39 - Společná ustanovení o oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 40 - Předmět činnosti provozovatele kolektivního systému
§ 41 - Některá omezení provozovatele kolektivního systému
§ 42 - Povinnosti a omezení společníků provozovatele kolektivního systému
§ 43 - Zvláštní vztah k provozovateli kolektivního systému nebo k jeho společníkovi
§ 44 - Povinnosti provozovatele kolektivního systému
§ 45 - Povinnosti výrobců při kolektivním plnění
§ 46 - Hospodaření provozovatele kolektivního systému
§ 47 - Vrácení příspěvku na zajištění nakládání s výrobkem s ukončenou životností
§ 48 - Rezerva
§ 49 - Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů
§ 50 - Evidence
§ 51 - Roční zpráva
§ 52 - Uchovávání a kontrola údajů
§ 53 - Ověřování údajů
§ 54 - Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému
§ 55 - Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 56 - Převod peněžních prostředků při zániku oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 57 - Kolektivní systém pro solární panely
HLAVA VII - ELEKTROZAŘÍZENÍ
§ 58 - Působnost
§ 59 - Skupiny elektrozařízení
§ 60 - Vymezení některých pojmů v oblasti elektrozařízení
§ 61 - Pověřený zástupce
§ 62 - Označování elektrozařízení
§ 63 - Informace pro konečné uživatele
§ 64 - Předání odpadních elektrozařízení konečným uživatelem
§ 65 - Zpětný odběr odpadních elektrozařízení
§ 66 - Povinnosti posledních prodejců
§ 67 - Opětovné použití zpětně odebraného elektrozařízení
§ 68 - Zpracování odpadních elektrozařízení
§ 69 - Povinnosti zpracovatele odpadních elektrozařízení
§ 70 - Financování nakládání s odpadním elektrozařízením pocházejícím z domácností
§ 71 - Financování nakládání s odpadním elektrozařízením nepocházejícím z domácností
§ 72 - Financování nakládání s některými odpadními solárními panely
§ 73 - Oddělené uvádění nákladů
§ 74 - Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení
HLAVA VIII - BATERIE NEBO AKUMULÁTORY
§ 75 - Působnost
§ 76 - Skupiny baterií nebo akumulátorů
§ 77 - Vymezení některých pojmů v oblasti baterií nebo akumulátorů
§ 78 - Podmínky uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu
§ 79 - Prokazování splnění podmínek uvedení baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu
§ 80 - Označování baterií nebo akumulátorů
§ 81 - Požadavky na bezpečné vyjímání baterií nebo akumulátorů
§ 82 - Informace pro konečné uživatele
§ 83 - Předání odpadních baterií nebo akumulátorů konečným uživatelem
§ 84 - Baterie nebo akumulátory zabudované nebo přiložené k elektrozařízení
§ 85 - Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů
§ 86 - Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů
§ 87 - Zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátorů
§ 88 - Povinnosti posledních prodejců
§ 89 - Zpracování odpadních baterií nebo akumulátorů
§ 90 - Povinnosti zpracovatele odpadních baterií nebo akumulátorů
HLAVA IX - PNEUMATIKY
§ 91 - Působnost
§ 92 - Skupiny pneumatik
§ 93 - Vymezení některých pojmů v oblasti pneumatik
§ 94 - Protektorované pneumatiky
§ 95 - Informace pro konečné uživatele
§ 96 - Předání odpadních pneumatik konečným uživatelem
§ 97 - Zpětný odběr odpadních pneumatik
§ 98 - Zpracování odpadních pneumatik
§ 99 - Oddělené uvádění nákladů
§ 100 - Přeshraniční přeprava použitých pneumatik
ČÁST TŘETÍ - VOZIDLA
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 101 - Působnost
§ 102 - Vymezení některých pojmů v oblasti vozidel
HLAVA II - POVINNOSTI VÝROBCŮ VYBRANÝCH VOZIDEL A VÝROBCŮ DÍLŮ POUŽÍVANÝCH VE VYBRANÝCH VOZIDLECH, POVINNOSTI PŘI ZBAVOVÁNÍ SE VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA
§ 103 - Povinnosti výrobců vybraných vozidel a výrobců dílů používaných ve vybraných vozidlech
§ 104 - Předání vozidel s ukončenou životností
§ 105 - Odstranění odstaveného vozidla
HLAVA III - SBĚR A ZPRACOVÁNÍ VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ
§ 106 - Zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností
§ 107 - Povolení provozu zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností
§ 108 - Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností
§ 109 - Povinnosti zpracovatele vozidel s ukončenou životností
§ 110 - Informační systém pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností
§ 111 - Poskytnutí vozidla s ukončenou životností ke zvláštním účelům
HLAVA IV - PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH VOZIDEL A JEJICH ČÁSTÍ
§ 112  
HLAVA V - EMISNÍ POPLATEK
Díl 1 - Poplatek
§ 113 - Subjekt poplatku
§ 114 - Předmět poplatku
§ 115 - Osvobození od poplatku
§ 116 - Výše poplatku
§ 117 - Rozpočtové určení poplatku
Díl 2 - Správa poplatku
§ 118 - Správce poplatku
§ 119 - Placení poplatku
§ 120 - Zánik poplatkové povinnosti
ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY
§ 121 - Přestupky fyzických osob
§ 122 - Přestupky výrobce
§ 123 - Přestupky posledního prodejce
§ 124 - Přestupky provozovatele kolektivního systému
§ 125 - Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 126 - Společná ustanovení k přestupkům
ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 127 - Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti výrobků s ukončenou životností
§ 128 - Ministerstvo
§ 129 - Ministerstvo průmyslu a obchodu
§ 130 - Inspekce
§ 131 - Česká obchodní inspekce
§ 132 - Orgány Celní správy České republiky
§ 133 - Krajský úřad
§ 134 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 135 - Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 136 - Společná ustanovení
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140 - Přechodná ustanovení
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144 - Oznámení technického předpisu
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 145  
Příloha č. 1 - Skupiny elektrozařízení
Příloha č. 2 - Minimální úroveň zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v jednotlivých letech
Příloha č. 3 - Minimální úroveň využití odpadních elektrozařízení
Příloha č. 4 - Ekonomické činnosti posledních prodejců
Příloha č. 5 - Minimální recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií nebo akumulátorů
Příloha č. 6 - Skupiny pneumatik
Příloha č. 7 - Minimální úroveň využití odpadních pneumatik
Zavřít
MENU