527/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 218 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
527

ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


Čl. I

        Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 49/2020 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hazardních hrách
Čl. III  
Čl. IV - Oznámení
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna notářského řádu
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. XVI  
Čl. XVII - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XX  
Čl. XXI - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XXII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
Čl. XXIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XXIV  
Čl. XXV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna daňového řádu
Čl. XXVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Čl. XXVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl. XXIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o směnárenské činnosti
Čl. XXX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Čl. XXXII  
Čl. XXXIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. XXXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o centrální evidenci účtů
Čl. XXXV  
Čl. XXXVI - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o realitním zprostředkování
Čl. XXXVII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXVIII  
Zavřít
MENU