516/2020 Sb.Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách

Částka: 212 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 4. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
516

VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 2020
o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 152/2017 Sb. a zákona č. 48/2020 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 6q odst. 7 a § 7 odst. 5:


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot,

b)   stanovení údajů obsažených v souhrnné zprávě o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice,

c)   stanovení aditivačních přísad a jejich dávkování,

d)   způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích,

e)   stanovení obsahu zpráv a souhrnných zpráv o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku2), ve znění platném ke dni 1. ledna 2020,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Složení a jakost pohonných hmot
§ 4 - Způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot
§ 5 - Ukazatele jakosti pohonných hmot
§ 6 - Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných provozovatelem čerpací stanice
§ 7 - Aditivační přísady a jejich dávkování
§ 8 - Způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích
§ 9 - Zprávy a souhrnné zprávy o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot
§ 10 - Doložka vzájemného uznávání
§ 11 - Technický předpis
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Ukazatele jakosti motorového benzinu1) - environmentální specifikace pro paliva určená pro vozidla vybavená zážehovými motory
Příloha č. 2 - Ukazatele jakosti motorové nafty1), 2) - environmentální specifikace pro paliva určená pro vozidla vybavená vznětovými motory
Příloha č. 3 - UKAZATELE JAKOSTI CNG BIO-CNG, LNG a BIO-LNG
Příloha č. 4 - Minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti
Příloha č. 5 - Ukazatele jakosti ostatních pohonných hmot
Příloha č. 6 - Údaje o množství pohonných hmot prodaných na jenotlivých čerpacích stanicích
Příloha č. 7 - Formulář o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích
Příloha č. 8 - Zpráva o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot
Příloha č. 9 - Podklady pro souhrnnou zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti motorového benzinu
Příloha č. 10 - Podklady pro souhrnnou zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti motorové nafty
Příloha č. 11 - Podklady pro souhrnnou zprávu1) o výsledcích sledování složení a jakosti fame2)
Příloha č. 12 - Podklady pro souhrnnou zprávu1) o výsledcích sledování složení a jakosti směsné motorové nafty2), motorové nafty s vysokým obsahem fame (B20 a B30) a parafinické motorové nafty
Příloha č. 13 - Podklady pro souhrnnou zprávu1) o výsledcích sledování složení a jakosti LPG
Příloha č. 14 - Podklady pro souhrnnou zprávu1) o výsledcích sledování složení a jakosti CNG BIO-CNG, LNG a BIO-LNG
Příloha č. 15 - Podklady pro souhrnnou zprávu1) o výsledcích sledování složení a jakosti ethanolu E85
Zavřít
MENU