507/2020 Sb.Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

Částka: 207 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
507

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020
o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 29 odst. 5 a § 30 odst. 7 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   výši a způsob určení odměny za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti a rozsah jejího snížení, odepření a zvýšení,

b)   výši a způsob určení náhrady hotových výdajů vynaložených k provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s tlumočnickým nebo překladatelským úkonem a

c)   způsob vyúčtování odměny podle písmene a) a náhrad podle písmene b).


Odměna za výkon
tlumočnické a překladatelské činnosti


§ 2

        (1)  Tlumočníkovi náleží za tlumočnický úkon za každou hodinu při tlumočení z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak odměna ve výši 300 až 450 Kč a při tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka odměna ve výši 350 až 450 Kč.

        (2)  Pokud je potřeba k provedení tlumočnického úkonu méně než jedné hodiny, tlumočníkovi náleží odměna za celou hodinu. Poslední započatá hodina se započte celá, s výjimkou případu, kdy tlumočník v této době pokračuje v dalším tlumočnickém úkonu.


§ 3

        (1)  Překladateli náleží za překladatelský úkon za každou započatou normostranu přeloženého textu při překladu z cizího jazyka do českého jazyka nebo naopak odměna ve výši 300 až 450 Kč a při překladu z cizího jazyka do cizího jazyka odměna ve výši 350 až 450 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Odměna za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Určení výše odměny
§ 9 - Společná ustanovení pro určení odměny
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času
§ 13 - Náhrada hotových výdajů
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Náhrada za ztrátu času
§ 17  
§ 18 - Náhrada hotových výdajů konzultanta a náhrada za ztrátu času konzultanta
§ 19 - Vyúčtování odměny a náhrad
§ 20 - Přechodné ustanovení
§ 21 - Účinnost
Příloha - Paušální částka náhrady některých hotových výdajů
Zavřít
MENU