506/2020 Sb.Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

Částka: 207 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
506

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020
o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti        Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 8 odst. 5, § 10 odst. 9, § 11 odst. 4 a 6, § 12 odst. 2, § 27 odst. 6 a § 28 odst. 6 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (dále jen „zákon“), ve znění zákona č. 166/2020 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů,

b)   požadované vzdělání a požadovanou délku praxe pro zápis žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů,

c)   specifikaci potřebného osvědčení o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného kurzu, pokud jsou nezbytné k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti s odbornou péčí,

d)   způsob vykonání vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele a rozdílové zkoušky, její formu, obsah a průběh,

e)   postup při vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu a jeho náležitosti a jednotnou úpravu a barvu tlumočnické a překladatelské pečeti,

f)    způsob provedení a náležitosti tlumočnického a překladatelského úkonu, užívání tlumočnické a překladatelské pečeti a doložky a

g)   způsob vedení evidence úkonů.


ČÁST DRUHÁ
VÝKON TLUMOČNICKÉ A PŘEKLADATELSKÉ ČINNOSTI


HLAVA I

ŽÁDOST O ZÁPIS DO SEZNAMU TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ


§ 2

        (1)  Formulář žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů obsahuje

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - VÝKON TLUMOČNICKÉ A PŘEKLADATELSKÉ ČINNOSTI
HLAVA I - ŽÁDOST O ZÁPIS DO SEZNAMU TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - VSTUPNÍ ZKOUŠKA TLUMOČNÍKA NEBO PŘEKLADATELE
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Doplnění odpovědi
§ 11  
§ 12 - Výsledek vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Opakování vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele a stanovení jiného termínu a jiného náhradního termínu
§ 16  
§ 17 - Protokol o průběhu vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele
§ 18 - Rozdílová zkouška
HLAVA III - PRŮKAZ A TLUMOČNICKÁ A PŘEKLADATELSKÁ PEČEŤ
§ 19  
§ 20 - Tlumočnická a překladatelská pečeť
§ 21  
HLAVA IV - TLUMOČNICKÝ A PŘEKLADATELSKÝ ÚKON
§ 22  
§ 23 - Překladatelský a písemný tlumočnický úkon
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Přepis nebo překlad odposlechu a komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Revize tlumočnického a překladatelského úkonu
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Trvalý nosič dat
§ 39 - Evidence úkonů
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 40  
Příloha č. 1 - Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů a případně specifikace potřebného osvědčení o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného kurzu
Příloha č. 2 - Jednotné vzory průkazů
Příloha č. 3 - Způsob vedení evidence úkonů
Zavřít
MENU