504/2020 Sb.Vyhláška o znalečném

Částka: 207 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
504

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020
o znalečném        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 odst. 7 a § 32 odst. 7 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   výši a způsob určení znalečného,

b)   způsob vyúčtování znalečného a

c)   rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny za výkon znalecké činnosti.


Časová odměna

§ 2

        (1)  Znalci náleží za každou hodinu práce účelně vynaložené na výkon znalecké činnosti odměna ve výši 300 až 450 Kč.

        (2)  Pokud je potřeba k výkonu znalecké činnosti týkající se určitého znaleckého posudku méně než jedné hodiny, znalci náleží odměna za celou hodinu. Poslední započatá hodina se započte celá, s výjimkou případu, kdy znalec v této době pokračuje ve výkonu znalecké činnosti týkající se jiného znaleckého posudku.


§ 3

        (1)  Pokud je nutné vykonat znaleckou činnost v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noční době určené podle zákoníku práce, hranice sazby časové odměny lze zvýšit až o 50 %.

        (2)  Při provádění zkoušky pomocí speciálního zařízení, laboratorního postupu, nebo jiného často se opakujícího jednoduchého úkonu, který spočívá v odborném zjišťování v podstatě stejných či obdobných skutečností, se hranice sazby časové odměny snižují o 20 %.


§ 4

        (1)  Při určování výše časové odměny v rámci rozmezí sazby se posuzuje odborná náročnost vyžadovaná k vykonání znalecké činnosti.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Časová odměna
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Paušální odměna
§ 6  
§ 7 - Společná ustanovení pro určení odměny
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času
§ 11 - Náhrada hotových výdajů
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Náhrada za ztrátu času
§ 15  
§ 16 - Náhrada hotových výdajů konzultanta a náhrada za ztrátu času konzultanta
§ 17 - Vyúčtování znalečného
§ 18  
§ 19 - Přechodné ustanovení
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam úkonů, za které znalci náleží paušální odměna, a výše paušální odměny za úkony
Příloha č. 2 - Seznam hotových výdajů, za které znalci náleží paušální náhrada, a výše paušálních náhrad za hotové výdaje
Zavřít
MENU