503/2020 Sb.Vyhláška o výkonu znalecké činnosti

Částka: 207 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 26. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
503

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020
o výkonu znalecké činnosti        Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 10 odst. 9, § 11 odst. 4 a 6, § 12 odst. 2, § 22 odst. 3, § 27 odst. 4, § 28 odst. 9 a § 29 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců,

b)   způsob vykonání vstupní zkoušky znalce a rozdílové zkoušky, jejich formu, obsah a průběh,

c)   postup při vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu, jeho náležitosti, jednotnou úpravu znalecké pečeti a barvu znalecké pečeti,

d)   minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a odvětví,

e)   způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání znalecké pečeti a znalecké doložky,

f)    postup při zpracování znaleckého posudku a jeho náležitosti a

g)   způsob vedení evidence posudků.


ČÁST DRUHÁ
VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI

HLAVA I

ŽÁDOST O ZÁPIS DO SEZNAMU ZNALCŮ


§ 2

        Formulář žádosti o zápis do seznamu znalců obsahuje

a)   jméno nebo jména, pokud jich žadatel má více, příjmení a akademický titul žadatele, pokud jej žadatel získal a žádá o zápis tohoto titulu do seznamu znalců, nebo název žadatele,

b)   adresu sídla, a pokud žadatel nemá sídlo, adresu místa trvalého pobytu nebo místa pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - VÝKON ZNALECKÉ ČINNOSTI
HLAVA I - ŽÁDOST O ZÁPIS DO SEZNAMU ZNALCŮ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
HLAVA II - VSTUPNÍ ZKOUŠKA ZNALCE
Díl 1 - Obecná část vstupní zkoušky znalce
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Doplnění odpovědi
§ 12  
§ 13 - Výsledek obecné části vstupní zkoušky
Díl 2 - Zvláštní část vstupní zkoušky znalce
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Průběh ústního pohovoru
§ 20  
§ 21  
Díl 3 - Výsledek vstupní zkoušky znalce
§ 22  
§ 23  
Díl 4 - Některá ustanovení o zkušební komisi
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Díl 5 - Společná ustanovení o vstupní zkoušce znalce
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Opakování vstupní zkoušky znalce a stanovení jiného termínu a jiného náhradního termínu
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Protokol o průběhu vstupní zkoušky znalce
§ 34  
§ 35 - Rozdílová zkouška
HLAVA III - PRŮKAZ, ZNALECKÁ PEČEŤ A POJIŠTĚNÍ
§ 36  
§ 37  
§ 38  
HLAVA IV - ZNALECKÝ POSUDEK
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Postup při zpracování znaleckého posudku
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60 - Evidence posudků
§ 61  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 62  
Příloha č. 1 - Jednotný vzor průkazu
Příloha č. 2 - Způsob vedení evidence posudků
Zavřít
MENU