496/2020 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

Částka: 203 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. prosince 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
496

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. listopadu 2020
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond“) formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) určeného převážně pro jiné než hospodářské využití.


§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   stavbou stavba podle stavebního zákona,

b)   zařízením zařízení podle stavebního zákona, není-li dále stanoveno jinak,

c)   zastavěnou plochou zastavěná plocha podle stavebního zákona, při jejímž výpočtu se však nepřihlíží k podzemní stavbě,

d)   žádostí žádost o poskytnutí podpory podle tohoto nařízení,

e)   územím se starou stavební zátěží (brownfieldem) území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Účel použití podpory
§ 4 - Žadatel o poskytnutí podpory
§ 5 - Podmínky pro poskytnutí podpory
§ 6 - Žádost
§ 7 - Náležitosti investičního záměru
§ 8 - Poskytnutí podpory
§ 9 - Výše podpory
§ 10 - Čerpání podpory
§ 11 - Splácení úvěru
§ 12 - Další podmínky použití podpory
§ 13 - Hospodářské využití revitalizovaného území
§ 14 - Smluvní pokuta
§ 15 - Účinnost
Příloha - Rozdělení území pro zjištění nejvyšší přípustné výše dotace
Zavřít
MENU