492/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Částka: 202 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. prosince 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
492

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot        Vláda nařizuje podle § 20a odst. 7 a § 20b odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, se mění takto:

        1.  V § 2 písm. k) se za slovo „hodnotě“ vkládají slova „vyšší než“, slova „nebo méně“ se zrušují a slova „D287 Americké společnosti pro zkoušení a materiály“ se nahrazují slovy „ASTM D287“.

        2.  V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „s uvedením místa nákupu a jejich původu“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU