481/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 196 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
481

ZÁKON
ze dne 13. listopadu 2020,
kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech


Čl. I

        Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se slova „se jimi zajišťují podmínky“ nahrazují slovy „je cílem pozemkových úprav zajištění podmínek“.

        2.  V § 3 odst. 2 se za větu třetí vkládají věty „V případě potřeby řešení vodohospodářských opatření [§ 9 odst. 8 písm. c)] může, se souhlasem ústředí, obvod pozemkových úprav tvořit více na sebe navazujících katastrálních území. Obvod pozemkových úprav může, se souhlasem ústředí, tvořit rovněž více katastrálních území v rámci jedné obce.“.

        3.  V § 3 odst. 3 větě první se slova „ , pozemky vodních toků a pozemky chráněné podle zvláštních předpisů6)“ zrušují, za větu první se vkládá věta „Pozemky zařazené do rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou56) lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem příslušného správního úřadu.“, slova „druhu původních pozemků; nelze-li toto zjistit, oceňují se podle“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Souhlas s řešením pozemků se nevyžaduje u pozemků, které jsou v obvodu pozemkových úprav v katastru nemovitostí evidovány se způsobem využití pozemku jako ostatní komunikace.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU