464/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1191)

Částka: 190 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 16. listopadu 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 20. listopadu 2020
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
464

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. listopadu 2020 č. 1191
o přijetí krizového opatření


        V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


        Vláda s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.


        I. omezuje

1.
provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
2.
provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe podle bodu 1,
3.
provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

a)   škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

b)   škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

c)   praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

d)   žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, přičemž prezenční výuka musí probíhat v neměnné třídě,

e)   individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

4.
provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
       a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

b)   dětí v přípravné třídě,

c)   žáků 1. a 2. ročníků základní školy,

d)   žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy,

e)   dětí v přípravném stupni základní školy speciální,

f)    škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

g)   základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

h)   individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce).

     Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

5.
provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
6.
provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
7.
provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,
8.
provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy podle bodu 3, žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě,
9.
provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
10.
provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.

        II. zrušuje usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1112, vyhlášené pod č. 443/2020 Sb.Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

MENU