461/2020 Sb.Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Částka: 189 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. listopadu 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
461

ZÁKON
ze dne 10. listopadu 2020
o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen „kompenzační bonus“).


ČÁST DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ BONUS


§ 2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě
osoby samostatně výdělečně činné

        (1)  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění.

        (2)  Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 5. října 2020 byl

a)   osobou podle odstavce  1, nebo

b)   osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 12. březnu 2020.


§ 3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě
společníka společnosti s ručením omezeným

        (1)  Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

a)   nejvýše 2 společníky, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž podíl není představován kmenovým listem, nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS
§ 2 - Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné
§ 3 - Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným
§ 4 - Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
§ 5 - Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu
§ 6 - Předmět kompenzačního bonusu
§ 7 - Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
§ 8 - Vyloučení nároku na kompenzační bonus
§ 9 - Výše kompenzačního bonusu
§ 10 - Bonusové období
ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU
§ 11 - Správa a správce kompenzačního bonusu
§ 12 - Žádost o kompenzační bonus
§ 13 - Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
§ 14 - Stanovení kompenzačního bonusu
§ 15 - Placení kompenzačního bonusu
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 16 - Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 17  
Zavřít
MENU