460/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 189 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. listopadu 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
460

ZÁKON
ze dne 10. listopadu 2020,
kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby


Čl. I

        Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, se mění takto:

        1.  V § 12 odst. 2 se slova „31. prosince 2020“ nahrazují slovy „30. června 2021“.

        2.  V § 14 se na konci textu odstavce  3 doplňují slova „ , případně jiným opatřením přijatým Českou republikou do 30. června 2021 v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2“.

        3.  V § 23 odst. 1 se slova „30. června 2020“ nahrazují slovy „31. ledna 2021“.

        4.  V § 24 odst. 1 se slova „Do 30. června 2020“ nahrazují slovy „Do 31. ledna 2021“.

        5.  V § 27 odst. 1 se slova „do 31. prosince 2020“ nahrazují slovy „do 28. února 2021“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU